Handelsbetingelser 

Salgs og leveringsbetingelser

 

1. Generelt

 

1.1
Enhver leverance mellem køber og Zederkof A/S finder sted på grundlag af nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser.
1.2
Købers egne forretnings- og indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt de skriftligt er anerkendt af Zederkof A/S.
1.3
Ved salg af produkter, der ikke er lagervare, eller som skal fremskaffes specielt, er Zederkof A/S’ forpligtelser over for køber begrænset til de rettigheder, Zederkof A/S opnår hos sin leverandør af det pågældende produkt.


2. Tilbud

 

2.1
Skriftlige tilbud, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder, hvis ikke en accept er Zederkof A/S i hænde inden 30 dage fra tilbudets dato.
2.2
Tilbud skal accepteres skriftligt af køber.
2.3
Tilbud, der er fremsendt til køber, må ikke forevises eller overlades til tredjemand.
2.4
Mundtlige, herunder telefonisk opgivne priser, er at betragte som et fritblivende tilbud og kan således trækkes tilbage, indtil købers accept er afgivet.


3. Priser

 

3.1
Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) eller Euro (€) og er eksklusive 25% moms og eventuelle skatter og afgifter.
3.2
Alle varer, ydelser samt fragtrater afregnes i danske kroner (DKK) eller Euro (€) med forbehold for dokumenterede ændringer i valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter og lignende, som vedrører den aftalte leverance.
3.3
Såfremt produktet er omfattet af en af Zederkof A/S benyttet prisliste, sker prisberegningen på basis af den liste, der er gældende på leveringsdagen.
3.4
Alle udgifter i forbindelse med indførelse og fortoldning påhviler kunden.
3.5
Kurs pr. 1. januar 2015 – 100 DKK = € 13,43.
3.6
Priser er vejledende, og der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.
 


4. Bestilling af varer

4.1
Bestilling af varer kan afgives pr. telefon, fax eller via internet. BEMÆRK, at alle henvendelser (bestillinger) betragtes som forespørgsler, indtil ordren er bekræftet.


5. Kreditvurdering

5.1
Som ny kunde hos Zederkof A/S, indhentes kreditoplysninger om køber hos Experian
(KOB og RKI).


6. Levering af vareprøver

6.1
Ved levering af vareprøver bliver køber faktureret for den fulde pris samt fragt. Vælger køber at beholde varen og bestille yderligere varer, krediteres køber 50% af vareprøvens pris, dog betaler køber stadig for fragten.
6.2
Hvis køber vælger at tilbagelevere en vareprøve, krediteres køber det fulde beløb for varen, såfremt varen tilbageleveres i hel stand og uden beskadigelse i øvrigt.


7. Levering og forsinkelse

7.1

Levering sker ab lager, med mindre andet tydeligt er angivet. Levering sker på den aftalte adresse, og Zederkof A/S vælger transportmiddel og transportvej.
7.2
Køber har også mulighed for selv at afhente sine varer på Zederkof A/S’ lager. Dette kan ske på de på tidspunktet for afhentning gældende selvafhentningsdage og tidspunkter.
7.3
Levering til køber sker for købers regning og risiko.
7.4
En overskridelse af leveringstiden med 1 uge på grund af Zederkof A/S’ forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Zederkof A/S.
7.5
Parterne kan aftale, at levering skal ske på en bestemt dato eller en bestemt tid, efter at ordren er bekræftet.
Det er en forudsætning, at samtlige oplysninger, der er nødvendige for ordrens udførelse på aftaletidspunktet, er kommet til Zederkof A/S’ kendskab.
7.6
Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at Zederkof A/S er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige, fragtmænd eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes levering med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.
7.7
Vedrører ordren produkter, som på ordredatoen ikke er på Zederkof A/S’ lager, har Zederkof A/S pligt til, ufortøvet at underrette køber herom, og om hvornår levering forventes at kunne ske.
7.8
Hvis Zederkof A/S ikke leverer inden for leveringstiden, er køber berettiget til ved skriftlig meddelelse til Zederkof A/S at kræve levering og fastsætte en endelig, rimelig frist herfor og derved angive, at køber agter at annullere ordren, såfremt levering ikke sker inden for denne frist.
Såfremt levering ikke er sket inden for den således fastsatte frist, er køber berettiget til, ved henvendelse til Zederkof A/S, at annullere ordren.
7.9
Zederkof A/S påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.
7.10
Fragtmanden leverer håndterbare forsendelser til og med 20 kg ved modtagers dør. Øvrige forsendelser leveres ved vognkant så nær modtagers dør som praktisk muligt, på rampe eller til plads, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske. Køber skal give skriftlig besked til Zederkof A/S, hvis der ønskes op- eller nedbæring af andre forsendelser, så Zederkof A/S kan anføre dette på fragtbrevet.
7.11
Såfremt forsendelsen – uanset årsagen – ikke kan afleveres, tages godset med retur til fragtcenter/-terminal. Er modtager ikke hjemme, lægges besked på adressen.
Eventuel genkørsel, returnering eller videreforsendelse debiteres køber. Kan levering ikke umiddelbart finde sted, vil ventetid udover 5 minutter blive faktureret i henhold til gældende timetakst.
7.12
Fragtpriserne variere fra 99 kr. til maksimum 399 kr. uanset mængden. Alle priser er ekskl. moms. Gældende i Danmark til fastland og brofaste øer.


8. Emballage

8.1
Zederkof A/S leverer i en sådan emballage, som, under hensyn til transporten til leveringsstedet, kræves for at forhindre beskadigelse eller forringelse af leverancen.


9. Betaling og ejendomsforhold

9.1
Det fakturerede beløb skal erlægges af køber netto kontant. Indbetalingen skal være Zederkof A/S i hænde inden afsendelse eller bekræftes af bank eller anden myndighed, medmindre der er truffet skriftlig aftale om kredit.
9.2
Betaler køber ikke rettidigt, er Zederkof A/S berettiget til at kræve morarente af det skyldige beløb med 2% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, og indtil betaling sker.
Rentesatsen kan, når som helst, med bindende virkning for køber, ændres af Zederkof A/S, hvilket vil fremgå af Zederkof A/S’ månedlige kontoudtog til køber. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at opkræve rykkergebyr ved for sen indbetaling.
9.3
Køber kan ikke foretage modregning i købesummen med eventuelle krav, som køber måtte have mod Zederkof A/S fra andre retsforhold, og køber kan ikke tilbageholde det købte for sådanne modkrav. Køber kan ikke tilbageholde betaling på grund af reklamation eller modkrav vedrørende det leverede.
9.4
Tilskrevne renter forfalder til omgående betaling og betales forud for al anden gæld ved løbende indbetalinger.
9.5
Manglende overholdelse af aftalte betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse og berettiger Zederkof A/S til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende hos køber, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks og skadesløst.
9.6
Manglende betaling vil efter den fastsatte forfaldsdag kunne medføre overgivelse til incasso uden yderligere varsel, og advokaten vil kunne opkræve incassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i Bkg. nr. 601 af 12. juli 2002.


10. Misligholdelse

10.1
Ved købers misligholdelse er Zederkof A/S berettiget til at standse yderligere leveringer og kræve erstatning efter de almindelige kontraktretlige regler.


11. Mangler

11.1
Køber skal straks, når varen er modtaget på leveringsadressen, foretage fornøden undersøgelse af denne.
11.2
Hvis køber vil påberåbe sig mangel, skal køber, straks og senest 8 dage efter manglen er eller burde være opdaget, give Zederkof A/S skriftlig meddelelse herom samt en beskrivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende.
11.3
Efter Zederkof A/S’ valg vil mangler ved det solgte blive afhjulpet, eller det solgte vil blive omleveret. Zederkof A/S’ hæftelse for mangler ophører i alle tilfælde 12 måneder efter leveringstidspunktet.
11.4
Hvis leverancen angår varer af samme slags, vil afhjælpning eller omlevering kun ske for så vidt angår sådanne dele af leverancen, som af køber dokumenteres at være mangelfulde.
11.5
Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand.
11.6
I de tilfælde, hvor køberen har indgået aftale om, at varer kan returneres, krediteres køberen for de returnerede varer i henhold til de på returtidspunktet gældende betingelser for Zederkof A/S vedrørende returvarer.
11.7
Såfremt køberen ikke skriftligt underretter Zederkof A/S om en mangel indenfor de frister, der er angivet i dette punkt, mister køberen sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.
11.8
Køberen skal give skriftlig meddelelse om en mangel til Zederkof A/S uden ugrundet ophold, efter at manglen har vist sig. Meddelelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvorledes manglen ytrer sig.
11.9
Såfremt der er grund til at tro, at manglen kan medføre risiko for skade, skal sådan meddelelse gives straks.


12. Returvarer

12.1
Varer modtages kun retur efter særlig herom truffet aftale med Zederkof A/S.
12.2
Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand og for værks- og fabriksemballerede produkters vedkommende, at disse er i original ubrudt emballage.
12.3
Lagerførte varer, der efter skriftlig aftale returneres, krediteres med fradrag på minimum 10%.
12.4
Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til køber, modtages ikke retur.


13. Undersøgelsespligt og reklamation

13.1
Det påhviler køber at undersøge varen straks efter modtagelsen.
13.2
Såfremt køber, efter undersøgelse i henhold til nærværende punkt, vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han senest 8 arbejdsdage efter leveringen orientere Zederkof A/S herom.
13.3
Reklamation over fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres inden den angivne frist, skal straks efter opdagelse, dog senest 36 måneder efter varernes levering, skriftligt fremsættes over for Zederkof A/S. 2. sorteringsvarer er fristen 12 måneder dog kun på funktionsfejl som ikke er kendt på købstidspunktet. Der er ingen returret eller reklamationsret på returvarer, udgåede varer defineret hos Zederkof som døde varer og varer købt som 2. sorteringsvarer eller restvarer.

13.4
Fragtmandens ansvar begynder, når forsendelse afhentes til befordring, eller ved indlevering på fragtcenter/-terminal. Ansvaret ophører, når godset afleveres. Har køber modtaget godset uden i forening med fragtføreren at undersøge dets tilstand, og uden at gøre indsigelse overfor fragtføreren pga. bortkomst eller beskadigelse med angivelse af bortkomstens eller beskadigelsens almindelige beskaffenhed, skal det, hvis intet andet godtgøres, lægges til grund, at han har modtaget godset i den i fragtbrevet angivne tilstand.
Modtagerens kvittering på fragtbrevet uden forbehold, anses i denne sammenhæng som accept af, at godset er modtaget uden reklamation. Indsigelse skal gøres senest ved afleveringen, når det drejer sig om bortkomst eller beskadigelser, der er synlige, og ellers inden 7 dage efter leveringen, søn- og helligdage ikke medregnet. Reklamationen skal være skriftlig.
13.5
Zederkof A/S anbefaler, at modtager altid modtager varerne med forbehold for trykmærker og huller i emballagen. Husk at angive, hvad forbeholdet omhandler.


14. Ansvarsbegrænsning

14.1
Et erstatningskrav over for Zederkof A/S kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte.
14.2
Zederkof A/S hæfter ikke for drifts- og avancetab som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.
14.3
Zederkof A/S skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som Zederkof A/S ikke er herre over.


15. Lovvalg og værneting

15.1
Alle tvistigheder mellem parterne i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de ordinære domstole. Det bemærkes udtrykkeligt, at den internationale købelov ikke finder anvendelse på retsforholdet mellem køberen og Zederkof A/S.
15.2
Zederkof A/S har dog ret til at vælge at lade sagen behandle ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift, der gælder i Danmark.
15.3
Aftalen er underkastet Dansk Ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i den retskreds, hvor Zederkof A/S har sit forretningssted.